top of page
Títol de Registre de Marca


ISO 9001: 2015 “Certificat de gestió de la qualitat”


ISO 14001: 2015 “Certi
ficat de gestió ambiental”


Classificació Empresarial de Contractistes d'Obres en el grup J2 categoria 3 "Instal·lacions mecàniques de ventilació, calefacció i climatització" i en el grup J4 categoria 2 "Instal·lacions mecàniques de lampista i sanitàries 

 
Classificació Empresarial de Contractista de Serveis en el grup P1 categoria 1 "Serveis de manteniment i reparació d'equips elèctrics i electrònics",
en el grup P2 categoria 1 "Serveis de manteniment i reparació d'equips
i instal·lacions de fontaneria, conduccions d'aigua i gas" i en el grup P3 categoria 2 "Serveis de manteniment i reparació d'equips i instal·lacions
de calefacció i aire condicionat"
 

 
REA (Registre d'Empreses Acreditades Sector de la Construcció de Catalunya) amb el número 09000020529 


Registre Territorial per poder operar amb gasos fluorats d'efecte hivernacle
 

Registre d'Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) amb el número 080163525 en les següents activitats:


- Electricitat (AT2 Categoria Especialista - IBTE) 
- Gas (Categoria B) 
- Equips a pressió (EIP 1) 
- Productes petrolífers líquids (REIP, Categoria I)
- Instal·lacions tèrmiques en edificis (Calefacció, ACS i Climatització) 
- Fred Industrial (Nivell 2)


Empresa instal·ladora, mantenidora o reparadora d'aparells fixes
de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides: tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi   5507CAT-LgB
 

Inscrita a FEGICAT (Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya)Inscrita al Centre Metal·lurgic de Sabadell


Empresa sòcia de la Creu Roja 2022-2023
bottom of page